หมวด 6 การจัดการกระบวนการจัดทำข้อมูลและให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2561

- กระบวนการจัดทำข้อมูลและให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา(ไม่มีตัวชี้วัด)

- กระบวนการจัดทำข้อมูลและให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (มีตัวชี้วัด)

- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการตรวจวัดและรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา(ไม่มีตัวชี้วัด)

- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการตรวจวัดและรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา(มีตัวชี้วัด)

- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ(ไม่มีตัวชี้วัด)

- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ(มีตัวชี้วัด)

- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและแจ้งเตือนภัย(ไม่มีตัวชี้วัด)

- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและแจ้งเตือนภัย(มีตัวชี้วัด)